Ekspertiz ve Hasar Yönetimi

Hasar Gerçekleştiğinde Yapılması Gerekenler

Sigortalı değerin hasara uğraması, sigortalıya da sigortacıya da sözleşmeden doğan bir takım yükümlülükleri yerine getirmesini gerektirmektedir. Bu yükümlülüklerin karşılıklı iyi niyet ve özenle yerine getirilmesi, en az ziyanla, minimum operasyonla ve en kısa sürede uğranılan hasarın giderilmesini kolaylaştıracaktır. Bunun için hasar sırasında ve sonrasında sigortalının yapması gereken işlemler bulunmaktadır. Bu işlemlerin neler olduğu çoğu sigortalı tarafından yanlış bilinmekte ya da hiç bilinmemektedir. 

SİGORTA GENEL ŞARTLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDUĞUNDA SİGORTA ETTİREN, RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE AŞAĞIDAKİ HUSUSLARI YERİNE GETİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR:
 • Hasardan haberdar olduğu andan itibaren beş gün içinde sigortacıya ihbar etmek.
 • Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek talimata uymak.
 • Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tespite, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek.
 • Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya vermek.
 • Zarardan dolayı dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacıya vermek.
 • Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek.
 • Hasarın meydana geldiği tarihte poliçenin tahsilâtının yapılmış olması gerekmektedir.
HASAR GERÇEKLEŞTİĞİNDE YAPILMASI GEREKEN OPERASYONEL İŞLEMLER İSE ŞU ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMEKTEDİR:
 • Hasarın gerçekleşmesiyle sigortalının hasarı öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde şirkete bildirimde bulunması gerekir.
 • İlgili sigorta şirketi hasar ihbarından sonra gerekirse hasar tespiti amacı ile eksper tayin eder.
 • Sigortalının hasarı ile ilgili belgeleri sigorta şirketine ya da eksperin kendisine doğrudan ulaştırılması gerekir.
 • Eksper, tüm inceleme, tetkik ve gerekli diğer işlemlerini tamamladıktan sonra ekspertiz raporunun tamamlar.
 • Ekspertiz raporu ile hasara konu olan sigortanın türüne göre gereken diğer belgeler sigorta şirketine ulaştırılır.
 • Böylelikle, tazminat ödenmesi için gereken dosya evrakı tamamlanmış olur.

Hasar Gerçekleştiğinde İletilmesi Gereken Bilgi ve Belgeler

I. Hasar İhbarı Yapılırken Sigorta Şirketine İletilmesi Gereken Bilgiler:

1. Poliçe numarası ve son zeyilname numarası,
2. Sigortalının isim ve/veya unvanı,
3. Sigorta vadesi – Sigorta başlangıç ve bitiş tarihleri,
4. Hasarın gerçekleştiği tarihi,
5. Hasarın gerçekleştiği yer,
6. Hasarın mahiyeti,
7. Tahmini hasar tutarı,
8. Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi.

II. Hasar İhbarı Yapıldıktan Sonra Sigorta Şirketince İstenen Belgeler:

Hasar ihbarı yapıldıktan sonra sigorta şirketi ilgili hasar dosyasını değerlendirmeye alır ve dosyanın sonuçlandırılması için gerekli belgeleri sigortalının tamamlaması gerekmektedir. Bu belgeler tamamlandıktan sonra hasar dosyası incelemesi tamamlanarak dosya sonuçlandırılır. İlk etapta oto kaza sigorta branşları için hasar gerçekleştiğinde istenen belgeler aşağıda sıralanmıştır. 

OTO KAZA SİGORTALARI

KASKO SİGORTASI HASARLARINDA:
 • Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı veya resmi makamlarca düzenlenmiş trafik kazası tespit tutanağı - kaza zaptı (Onaylı kopya),
 • Tutanak tutulamadığı durumlarda, tutanak tutulamama nedeni ile birlikte detaylı hasar beyanı,
 • Poliçe aslı veya fotokopisi,
 • Poliçe prim makbuzu,
 • Sürücünün alkol raporu (onaylı kopya),
 • Trafik tescil belgesi (ruhsat) fotokopisi,
 • Sürücü belgesi (ehliyet) fotokopisi,
 • Yük taşıyan araçlarda sevk irsaliyesi ve kantar fişi,
 • Römork (frigorifik kasa) hasarlarında uygunluk belgesi ve resimleri,
 • Ağır hasarlı araçlarda trafikten çekme belgesi (şirket prosedürlerine göre yönlendirme yapılmaktadır),
 • Hurdaya ayrılan araçlarda hurda belgesi (Şirket prosedürlerine göre yönlendirme yapılmaktadır),
 • Dain-i Mürtehin (rehinli alacaklı) varsa ilgili kurumdan alınan muvaffakatname,
 • Hasarlı aracın fotoğrafları,
 • Banka hesap bilgileri.
Yanma ise:

Yukarıdaki evraka ek olarak, İtfaiye Raporu.

Çalınma ise:
 • Karakola ilk müracaat tutanağı (onaylı kopya),
 • İlk müracaatın yapıldığı karakoldan 30 gün sonra alınacak olan bulunamadı yazısı (Bu yazının talep edilmesi için gereken yazı da sigorta şirketi tarafından verilir),
 • Trafik belgesi fotokopisi (Tescil müdürlüğünden çalıntı kaşeli ruhsat alımında trafik belgesi de teslim alındığından, öncesinde fotokopisinin alınması gerekmektedir),
 • Aracın kayıtlı olduğu trafik tescil şube müdürlüğünden çalıntı kaşeli trafik tescil belgesi (Ruhsat) aslı (Bu belgenin alınması için gereken yazı da sigorta şirketi tarafından verilir),
 • Aracın geçerli kasko ve trafik poliçe asılları,
 • Poliçe prim makbuzu,
 • Sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
 • Vergi dairesinden alınacak olan vergi borcu olmadığına dair belge,
 • Vergi dairesinden alınacak olan aracın maliyedeki kaydının silindiğine dair belge,
 • Vekâletname aslı,
 • Aracın trafik dosyası (Araç satın alınırken verilen fatura, teknik belgeler, daha sonra yatırılan vergi makbuzları gibi belgeler),
 • D/M (Dain-i Mürtehin/rehinli alacaklı) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,
 • Aracın asıl ve yedek anahtarları,
 • Banka hesap bilgileri.
Hasar Yurt Dışında Gerçekleşmiş İse:
 • Hasar olan ülkenin resmi kuruluşlarınca tutulan zaptın onaylı sureti ve onaylı tercümesi,
 • Hasar olan ülkenin avarya komiseri veya uluslararası ekspertiz bürolarınca hazırlanan hasar raporu,
 • Bu hasar raporunun mahalli Türk Konsolluğu'nca tasdiki.
TRAFİK VE İHTİYARİ SORUMLULUK BRANŞI HASARLARINDA:
 • Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı veya resmi makamlarca düzenlenmiş trafik kazası tespit tutanağı - kaza zaptı (onaylı kopya),
 • Sigortalı ve mağdur araç sürücülerine ait alkol raporu (onaylı kopya),
 • Mağdur aracın trafik tescil belgesi (ruhsat) fotokopisi,
 • Mağdur aracın sürücü belgesi (ehliyet) fotokopisi,
 • Mağdurun T.C.Kimlik numarası, şirket ise vergi levhası,
 • Poliçe aslı veya fotokopisi,
 • Sigortalı aracın trafik tescil belgesi (ruhsat) fotokopisi,
 • Sigortalı aracın sürücü belgesi (ehliyet) fotokopisi,
 • Başka bir sigorta şirketinden tazminat alıp almadığına dair yazı,
 • Hasarlı aracın fotoğrafları,
 • Banka hesap bilgileri.
Bedeni Taleplerde; Yaralanma ise:
 • Resmi makamlarca düzenlenmiş trafik kazası tespit tutanağı - kaza zaptı (onaylı kopya),
 • Sigortalıya ait trafik tescil belgesi (ruhsat) ve sürücü belgesi (ehliyet) fotokopisi,
 • Hastane epikriz raporu,
 • Tedavinin bittiğine dair kesin doktor raporu,
 • Tedavi masraf belgelerinin aslı (fatura, reçete, ilaç kupürleri gibi).
Maluliyet ise:
 • Resmi makamlarca düzenlenmiş trafik kazası tespit tutanağı - kaza zaptı (onaylı kopya),
 • Sigortalıya ait trafik tescil belgesi (ruhsat) ve sürücü belgesi (ehliyet) fotokopisi,
 • Tam teşekküllü hastaneden alınmış olan maluliyet derecesini (yüzdesini) gösteren maluliyet raporu,
 • Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alınıp alınmadığına dair yazı.
Ölüm ise:
 • Resmi makamlarca düzenlenmiş trafik kazası tespit tutanağı - kaza zaptı (onaylı kopya),
 • Sigortalıya ait trafik tescil belgesi (ruhsat) ve sürücü belgesi (ehliyet) fotokopisi,
 • Aile nüfus kayıt örneği,
 • Veraset ilamı,
 • Ölen kişinin kazanç durumunu gösterir belge,
 • Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,
 • Defin ruhsatı,
 • Kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporu.
ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK BRANŞI HASARLARINDA:
 • Resmi makamlarca düzenlenmiş trafik kazası tespit tutanağı - kaza zaptı (onaylı kopya),
 • Yolcu Bileti – (Zarar gören kişilerin yolcu olduklarının belgesi),
 • Şehirlerarası veya uluslararası taşımacılık yetki belgesi,
 • Trafik tescil belgesi (ruhsat) fotokopisi,
 • Sürücünün sürücü belgesi (ehliyet) fotokopisi,
 • Sürücünün alkol raporu (onaylı kopya),
Bu belgelere ek olarak ayrıca;
Yaralanma ise:
 • Tedavi masraf belgelerinin aslı (fatura, reçete, ilaç kupürleri gibi),
 • Hastane epikriz raporu,
 • Banka hesap bilgileri.
Maluliyet ise:
 • Tam teşekküllü hastaneden alınmış olan maluliyet derecesini (yüzdesini) gösteren maluliyet raporu,
 • Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alınıp almadığına dair yazı.
Ölüm ise:
 • Nüfus kayıt örneği,
 • Veraset ilamı,
 • Ölen yolcunun kazanç durumunu gösterir belge,
 • Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,
 • Defin ruhsatı.
ZORUNLU OTOBÜS KOLTUK FERDİ KAZA BRANŞI HASARLARINDA:
 • Resmi makamlarca düzenlenmiş trafik kazası tespit tutanağı - kaza zaptı (onaylı kopya),
 • Zarar gören kişilerin sigortalı araçta ne sıfatla bulunduğunun belgesi. “Yolcu mu? Muavin mi? Şoför mü?”
 • Yolcu listesi ve mağdur yolculara ait Yolcu Bileti,
 • Şoför ve muavinin sigortalı araçta çalıştıklarına dair resmi belge,
Bu belgelere ek olarak ayrıca;
Yaralanma ise:
 • Tedavi masraf belgelerinin aslı (fatura, reçete, ilaç kupürleri gibi),
 • Hastane epikriz raporu,
 • Banka hesap bilgileri.
Maluliyet ise:
 • Tam teşekküllü hastaneden alınmış olan maluliyet derecesini (yüzdesini) gösteren maluliyet raporu,
 • Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alınıp almadığına dair yazı.
Ölüm ise:
 • Nüfus kayıt örneği,
 • Veraset ilamı,
 • Ölen yolcunun kazanç durumunu gösterir belge,
 • Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,
 • Defin ruhsatı.

Hasar Süreci

Eksper Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişidir. 
Sigorta eksperi, sigortacı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından serbestçe tayin edilebilir. Sigorta sözleşmesinde, sigorta eksperinin sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından tayin edilmesi halinde ücretin hangi tarafça karşılanacağı belirtilir. Sözleşmede belirtilmediği takdirde ücret sigortacı tarafından ödenir. İki sigorta eksperi tarafından reddolunan kişi, kendisine sigorta eksperi tayin edilmesini Sigorta Eksperleri İcra Komitesinden talep edebilir. Tayin olunan sigorta eksperi, Komite tarafından belirlenen ücret karşılığında işi kabul etmek zorundadır. Ancak, işi kabul zorunluluğu bu maddenin onyedinci fıkrası uyarınca düzenlenen kaza ve zarara ilişkin tespit tutanağı için uygulanmaz.

Ekspere ve Ekspertize İtiraz Süreci

(Hakem) Hakem; Taraflardan birinin tayin ettiği ekspere itiraz eden diğer tarafın ayrıca eksper tayin etmesi mümkündür. Bu durumda yeni eksperin ücreti, sözleşmeye özel şart olarak derc edilmedikçe sigorta şirketi tarafından ödenir. Her iki rapor üzerinde de anlaşma sağlanamaması halinde tarafların üzerinde mutabık kalacakları hakem eksperin ücreti taraflarca ortaklaşa karşılanır. Hakem eksper tayini için İcra Komitesine başvurulabilir.

Hakeme İtiraz

(Tahkim Komisyonu) Tahkim Komisyonu; Sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin Komisyona başvurusu, öncelikle raportörler tarafından incelenir. Raportörler en geç onbeş gün içinde incelemelerini tamamlamak zorundadır. Raportörler tarafından çözümlendirilemeyen başvurular sigorta hakemine iletilir. Uyuşmazlığa hangi sigorta hakeminin bakacağı, Komisyon tarafından sigorta hakemi listesinden seçilir. Komisyon, işin niteliğine bağlı olarak en az üç sigorta hakeminden oluşan bir heyet oluşturulmasına karar verebilir. Ancak, uyuşmazlık konusu miktarın onbeşbin Türk Lirası ve üzerinde olduğu durumlarda heyet teşekkülü zorunludur. Heyet kararını çoğunlukla verir. Hakemler, sadece kendilerine verilen evrak üzerinden karar verir. Seçilen sigorta hakemi mücbir nedenler ve umulmayan haller hariç olmak üzere görevi reddedemez. Bununla birlikte, taraflar, Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanununda yer alan hâkimi ret nedenlerine dayanarak hakemi reddedebilir. Ret talebi Komisyona, durumun öğrenildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde bir dilekçeyle yapılır. Ret talebi üzerine Komisyon müdürü, iki tarafın görüşlerini dinledikten sonra bu konuda en geç beş iş günü içinde karar verir.

Tahkim Komisyonuna İtiraz

(Mahkeme) Mahkemeye gidilir.